Projekt
   Första sidan
   Foto
   Företag i byn
   Sponsorer
   Medlemskap
   Styrelsen

   Projekt
   Stadgar
   Dokument
I projektgruppen arbetar vi med olika projekt inom Blentarp som är utöver de arrangemang som eventuellt
anordnas. Vi är en operativ grupp som träffas ca en gång i månaden beroende på vilka projekt som är aktiva.
För tillfället har vi tre pågående projekt:
● Hundaktivitetsbana planeras. Platsen för hundaktivitetsbanan är i nära anslutning till Blentarps BK. Avtal
är upprättat med kommunen att få anlägga en hundaktivitetsbana. Det har ansökt om pengar till
finansiering av denna om sammanlagt 55'000 kr (Sjöbo kommun 35'000 kr och Sparbanksstiftelsen Färs &
Frosta 20'000 kr).
● Försköning. Krukor med planteringar vid infarter till Blentarp. Upplåtelseavtal är skrivet med kommunen.
Krukorna beräknas vara på plats våren 2018. Projektet finansieras genom försköningsbidrag som erhållits
från kommunen tidigare år.
● Planering av aktivitetspark har inletts. Med anledning av Blentarps tillväxt och den dåliga
kommunikationen med kollektivtrafik till närliggande aktiviteter utanför byn har det framkommit önskemål
att anlägga en aktivitetspark i Blentarp. Föreslagen plats är grönyteområdet mellan Storkskolan och
Hasselvägen. Syftet med en sådan “park” är att skapa ett offentligt rum för Blentarps invånare med
aktiviteter riktade till alla åldersgrupper. Projektet befinner sig i ett tidigt stadie där det inletts en
enkätundersökning i vilken respondenterna får ge egna förslag på vad som önskas i en framtida park.
Nästa steg i planeringen är att sammanställa förslagen, skapa en ritning och presentera för Sjöbo
kommun.

Har du egna idéer, förslag, tankar och önskemål eller vill delta i projektgruppen/projektgruppsmöte? Tveka inte
att kontakta Blentarps byalag.