Stadgar
Bolagsverket 2013 -01 -09
Stadgar för Blentarps Byalag
Antagna den 2014-03-04

§ 1 Föreningens namn.
Föreningens namn är Blentarps Byalag ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda rabatter på bränsle, byggmaterial, byggarbete, snöskottning, försäkringspremier och dessutom arrangera events för bybornas trivsel. Medlem deltar i verksamheten genom att vara aktiv betalande medlem.

§ 3 Föreningens säte.
Föreningens styrelse har sitt säte i Sjöbo kommun, Malmöhus län.

§ 4 Medlemskap.
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlems skyldigheter.
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats.
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 5 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlemsavgift.
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 400 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång.
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10 Styrelse.
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 8 styrelseledamöter med lägst 4 och högst 8 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Bolagsverket 2013-01-09.

§ 11 Revisorer.
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Räkenskapsår.
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13 Årsredovisning.
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Öriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden.
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom e-post,
hemsidan, Facebook och anslås på ordinarie anslagsställen i by. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post.

§ 16 Vinstfördelning.
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
§ 17 Upplösning av föreningen.
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt.
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
   Första sidan
   Foto
   Företag i byn
   Sponsorer
   Medlemskap
   Styrelsen

   Projekt
   Stadgar
   Dokument